piezo motor

Kallelse till extra bolagsstämma i PiezoMotor Uppsala AB (publ)

Aktieägarna i PiezoMotor Uppsala AB (publ), 556539-6396 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 28 augusti 2019, kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Stålgatan 14 i Uppsala. Inregistrering inleds kl. 14.30. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 22…

Read more