Investors

Bolagsordning

Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den 9 februari 2016

1 § Firma
Bolagets firma är PiezoMotor Uppsala Aktiebolag (publ). Bolaget är publikt.

2 § Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Upplands län.

3 § Bolagets verksamhet
Bolaget ska själv eller genom samarbetande bolag bedriva förvaltning av immaterialrätt, tillverkning, utveckling och försäljning av miniatyraktuatorer (en miniatyraktuator är en motor eller liknande produkt som skapar kraft och/eller rörelse) samt idka därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapitalgränser
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3.000.000 kronor och högst 12.000.000 kronor.

5 § Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst sex miljoner aktier och högst tjugofyra miljoner aktier.

6 § Aktier
Aktier kan utges i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A har 10 röster. Aktie av serie B har 1 röst. Aktier av serie A kan utges till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet och aktier av serie B kan utges till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas
mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom
lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädsrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontant- eller kvittningsemission med avvikelse frånaktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

7 § Omvandlingsförbehåll
Ägare av A-aktie i bolaget ska äga rätt att begära att aktie av serie A omvandlas till aktie av serie B, varvid varje A-aktie ska kunna omstämplas till en B-aktie. Begäran om omvandling ska skriftligen göras hos bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade och, om omvandlingen inte avser ägarens hela innehav av A-aktier, vilka av dessa omvandlingen avser. Styrelsen för bolaget är skyldig att på det efter begäran närmast följande styrelsesammanträdet behandla ärendet. Styrelsen ska utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering har skett.

Bolagets styrelse får själv besluta om omvandling av samtliga A-aktier till B-aktier.

8 § Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ordinarie ledamöter med högst åtta suppleanter.

9 § Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska på årsstämma utses en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under året efter det då revisorn utsågs. Revisorer ska vara auktoriserade.

10 § Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivning av Svenska Dagbladet upphör ska annonsering istället ske i Dagens Nyheter. Kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen inte ska behandlas ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

11 § Anmälan till bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

12 § Årsstämma
Årsstämma ska äga rum inom sex månader efter
räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande
ärenden förekomma till behandling:
1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordning;
4. val av en justeringsman;
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut om
(i) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
(ii) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
(iii) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören;
8. beslut om fastställande av antalet ledamöter och suppleanter;
9. beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
10. val av styrelse och revisor;
11. annat ärende som ska behandlas på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet ägda eller företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

13 § Öppnande av stämma
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämman och om enighet inte uppnås om ordförande vid stämman, leder den som öppnat stämman, såsom ordförande,
stämmoförhandlingarna till dess röstlängd upprättats och godkänts och ordförande valts.

14 § Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

15 § Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.