PiezoMotor Regulatoriska pressmeddelanden

city piezo motor

PiezoMotor bekräftar arbete med motorer för mobiltelefonkameror

Under 2020 har PiezoMotor fått förfrågningar från flera mobiltelefontillverkare gällande mikromotorer för zoomfunktion i mobiltelefonkameror. PiezoMotor bekräftar idag följande: · PiezoMotor har utvecklat och presenterat olika initiala designalternativ baserade på bolagets allra minsta mikromotorer · Designalternativen har utvärderats av två av världens största mobiltelefontillverkare · Diskussioner kring prototypleveranser och förutsättningarna för detta har inletts ”Diskussionerna…

piezo motor logo poly background

PiezoMotor offentliggör delårsrapport januari – september 2020

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”PiezoMotor” eller ”bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, offentliggör idag delårsrapport avseende perioden januari – september 2020. PiezoMotor har en väl diversifierad kundbas verksam inom flera olika applikationsområden. Som ett resultat av detta uppnår bolaget tillväxt i produktförsäljningen även i tredje kvartalet liksom under de två föregående kvartalen – trots Coronapandemin. Under…

piezo motor logo poly background

PiezoMotor offentliggör delårsrapport januari – juni 2020

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”PiezoMotor” eller ”bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, offentliggör idag delårsrapport avseende perioden januari – juni 2020.

PiezoMotor har en väl diversifierad kundbas verksam inom flera olika applikationsområden. Som ett resultat av detta uppnår vi ökad produktförsäljning även i andra kvartalet liksom under första halvåret – trots Coronapandemin.

piezo motor logo poly background

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2020 I PIEZOMOTOR UPPSALA AB (PUBL)

Vid årsstämma i PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 25 juni 2020 kl. 10:00 i Uppsala, beslutades i huvudsak:  att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen;  att disponera Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen;  att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2019;  att arvode till styrelsens ledamöter, för tiden fram till och med nästa årsstämma, inte ska utgå, med undantag för Henrik Nittmar och…

piezo motor logo poly background

PiezoMotor publicerar undertecknad årsredovisning på hemsida

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”PiezoMotor” eller ”bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, publicerar undertecknad årsredovisning på hemsidan. De aktieägare som så önskar kan kontakta Bolaget på ir@piezomotor.se  och få årsredovisning skickat på mail eller post. Vid frågor, vänligen kontakta: Anders Kottenauer, VD                                                                           +46 (0)70-495 02 60                                                                                anders.kottenauer@piezomotor.se                                                     Olof Stranding, CFO + 46…

PiezoMotor sluter avtal kring projekt för integrering av Piezo LINK i högvolymapplikation inom diagnostik

PiezoMotor Uppsala AB (publ) meddelar härmed att bolaget sluter avtal kring projekt för integrering av sin nya mikromotor Piezo LINK i en ny generation av en patientnära diagnostikapplikation. Under 2020 erhåller PiezoMotor kostnadsersättning om 1,5 MSEK. Förutsatt en framgångsrik integrering bedöms i nuläget leveranser under 2021 kunna uppgå till tiotusentals LINK-motorer för att sedan skalas upp till hundratusentals. Det årliga försäljningsvärdet av Piezo LINK efter full uppskalning bedöms kunna uppgå till 30 MSEK.