PiezoMotor Regulatoriska pressmeddelanden

piezo motor logo poly background

Status exklusiv förhandling avseende licensavtal för mobilkameror

Den 4 juni 2021 meddelade PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”PiezoMotor” eller ”bolaget”) att bolaget har inlett förhandlingar på exklusiv basis av båda parter kring ett licensavtal avseende massproduktion av PiezoMotors PiezoWave-motorer för applikation i mobiltelefonkameror. Härmed meddelas att ett avtal, inklusive huvudsakliga ersättningsnivåer, exklusivitetsavgränsningar, rättigheter etc., har förhandlats fram och just nu genomgår slutlig granskning…

piezo motor logo poly background

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2021 I PIEZOMOTOR UPPSALA AB (PUBL)

Vid årsstämma i PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”Bolaget”) som hölls idag den 24 juni 2021, beslutades i huvudsak: att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen; att disponera Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen; att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2020; att Bolagets styrelse…

PiezoMotor inleder exklusiv förhandling avseende licensavtal för mobilkameror

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”PiezoMotor” eller ”bolaget”) har under första halvåret 2021 utvecklat olika lösningar för mobiltelefonkameror baserade på bolagets unika mikromotorer. Ett flertal prototypleveranser och utvärderingar har genomförts. PiezoMotor har idag inlett förhandlingar med en stor asiatisk underleverantör till mobiltelefonindustrin. Förhandlingarna syftar till att bolagen skall ingå ett partner- och licensavtal avseende massproduktion av…

piezo motor logo poly background

Kallelse till årsstämma i PiezoMotor Uppsala Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i PiezoMotor Uppsala AB (publ), 556539-6396 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 24 juni 2021. På grund av covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning före stämman. Information om de av årsstämman…

piezo motor logo poly background

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMAN, DEN 14 MAJ 2021 I PIEZOMOTOR UPPSALA AB (PUBL)

Vid extra bolagsstämman i PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 14 maj 2021, beslutades i huvudsak: att godkänna styrelsens beslut om riktad emission den 21 april 2021, bestående av högst 1 016 106 aktier av serie B. Rätten att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma på förhand vidtalade professionella investerare utsedda genom…

piezo motor logo poly background

Kallelse till extra bolagsstämma i PiezoMotor Uppsala Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i PiezoMotor Uppsala AB (publ), 556539-6396 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 10 maj 2021. Med hänsyn till den rådande situationen med spridning av det virus som orsakar covid-19 och gällande myndighetsföreskrifter kommer stämman med stöd av tillfälliga lagregler genomföras med poströstning. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer…

PiezoMotor offentliggör delårsrapport januari – mars 2021

Produktförsäljningen växte med 25 procent jämfört med första kvartalet föregående år.

PiezoMotor förvärvar efter första kvartalets utgång företaget Sensapex och genomför även nyemissioner som tillför bolaget ca 100 miljoner kronor.

Första kvartalet 2021

· Produktförsäljning 6,5 MSEK (5,2)
· Nettoomsättning 7,1 MSEK (5,9)
· Bruttoresultat 1,0 MSEK (0,1)
· Rörelseresultat -5,7 MSEK (-6,7)
· Resultat efter finansnetto -5,7 MSEK (-6,7)
· Resultat per aktie före och efter utspädning -0,37 SEK (-0,46)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -5,6 MSEK (-6,0)